T. S. Rajaram Memorial Award ( 1980 – 1986 )

 

( TVS Award )

 

Year Name
1980 Dr. M. B. Goverdhan
1981 Dr. V. Balakrishna
1982 Dr. K. Keshavan
1983 Dr. Radhakrishna
1984 Dr. Praveenchandra
1985 Dr. P. N. Bhat
1986 Dr. S. R. Keshavamurthy