Office Bearers ( 2015 – 2016)

President

Dr. Bobby Joseph

 

Vice President

Dr. M.Thyagaraju

 

Vice President

Dr. Girish N. Baindur

 

Hon. General Secretary

Dr. R. Naveen

 

Joint Secretary

Dr. M. G. Prashanth

 

Hon.Treasurer

Dr. K. H. Deepa

 

Central Council Members Dr. G. S. Palaksha
  Dr. M. V. Sreenivasan
  Dr. A.S.Revanna Siddesh
  Dr. Suhas Gurlhosur
 

Dr. Raghuraman

 

State Council Members Dr. E. V. Venkatarama Gupta
  Dr. Aravinda Kumar
  Dr. Krishna Kumar
  Dr. H. K. Srinivasa
 

Dr. Suhash Chakraborty

 

Immediate Past President Dr. Sashikala Chandrasekar