DR. M.N. MAHADEVAN MEMORIAL AWARD

DR. M.N. MAHADEVAN MEMORIAL AWARD ( 1992 )

This award was instituted by Sri Kumar Mahadevan in memory of his father, Dr. M. N. Mahadevan and is awarded to the best scientific paper presented by an Industrial Medical Officer in the annual Conference.

 

Year Name
test test
1993 Dr. V. Raghuraman
1994 Dr. Krishna Kumar
1995 Dr. S. Dwarakanath
1996 Dr. D. Jaya Kumar
1997 Dr. S. R. Sundar
1998 Dr. M. S. Jayshree
1999 Dr. M. Thyagaraju
2002 Dr. S. V. Sathyaprakash
2003 Dr. G. Pradhan
2004 Dr. N. Baldev
2005 Dr. M. Aravind Kumar
2006 Dr. Sashikala Chandrasekar
2007 Dr. Sudhashree
2008 NA
2009 NA
2011 Dr. M. G. Prashanth
2012 Dr. Suhash Chakraborty
2013 NA
2014 Dr. Balaji Lakshmipuram
2015 NA
2016 Dr. Koushik Koupitra
2017 Dr. K.H. Deepa
2018 NA